Shan Shahi Haleem Mix

£2.49
Pack Size: 300g
SKU: RC335F